CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính...

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 22/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng.” . Tài liệu...

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT SỐ 01/2023/BBH-BKS NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2023 VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày đăng: 22/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2023/BBH-BKS ngày 21 tháng 8 năm 2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm...

GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 25/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giải trình LNST trên BCTC hợp nhất thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2022.” . Tài liệu...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 25/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.” Tài...

GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC RIÊNG THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 25/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giải trình LNST trên BCTC riêng thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2022.” . Tài liệu chi...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 25/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.” . Tài...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày đăng: 25/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính...

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT.

Ngày đăng: 02/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân...