BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 26/10/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.” . Tài...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 26/10/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.” ....

CÔNG VĂN SỐ 194/2022/TOS-GT NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021.

Ngày đăng: 26/10/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 194/2022/TOS-GT ngày 25 tháng 10 năm 2022 giải trình về Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng...

CÔNG VĂN SỐ 195/2022/TOS-GT NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2022 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021

Ngày đăng: 26/10/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 195/2022/TOS-GT ngày 25 tháng 10 năm 2022 giải trình về Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp...

NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2022/NQ-HĐQT NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2022 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG TẠI THÁI LAN

Ngày đăng: 22/09/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày đăng: 12/09/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.”. Tài liệu chi tiết như đính kèm....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NĂM TÀI CHÍNG KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 25/08/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NĂM TÀI CHÍNG KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 25/08/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng...

CÔNG VĂN SỐ 150/2022/TOS-GT V/V: GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CÓ SỰ CHÊNH LỆCH TRƯỚC VÀ SAU SOÁT XÉT

Ngày đăng: 25/08/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 150/2022/TOS-GT v/v giải trình về LNST trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 có sự...

CÔNG VĂN SỐ 149/2022/TOS-GT V/V: GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC RIÊNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CÓ SỰ CHÊNH LỆCH TRƯỚC VÀ SAU SOÁT XÉT

Ngày đăng: 25/08/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 149/2022/TOS-GT v/v giải trình về LNST trên BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

Ngày đăng: 03/08/2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022”. Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày đăng: 29/07/2021 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022” . Tài liệu chi tiết như đính...