THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT

Ngày đăng: 07/06/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT” . Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân...

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 11/2024/NQ-HĐQT NGÀY 20/05/2024 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023

Ngày đăng: 20/05/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 11/2024/NQ-HĐQT NGÀY 20/05/2024 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023” . Tài liệu...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 10/2024/NQ-HĐQT NGÀY10/5/2024 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày đăng: 10/05/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 10/2024/NQ-HĐQT NGÀY10/5/2024 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY” ....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024

Ngày đăng: 09/05/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024” ....

CÔNG VĂN SỐ 104/2024/TOS-GT NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024 VỀ VIỆC LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ 2023.

Ngày đăng: 24/04/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 104/2024/TOS-GT ngày 24 tháng 04 năm 2024 về việc lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất...

CÔNG VĂN SỐ 105/2024/TOS-GT NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024 VỀ VIỆC LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2024 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ 2023.

Ngày đăng: 24/04/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 105/2024/TOS-GT ngày 24 tháng 04 năm 2024 về việc lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 24/04/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.” . Tài...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 24/04/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.” ....

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 12/04/2024 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày đăng: 12/04/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” . Tài liệu chi...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 29/03/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo thường niên 2023” . Chi tiết tài liệu cuộc họp: Trân trọng,

Công văn số 74/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCKT hợp nhất năm 2023 chênh lệch so với kỳ trước từ 10% trở lên

Ngày đăng: 21/03/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 74/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCKT hợp nhất năm 2023 chênh lệch so với kỳ...

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 21/03/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 CÔNG TY...