BÁO CÁO SỐ 84/2022/BC-TOS NGÀY 06/06/2022 VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG NGUỒN VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Ngày đăng: 06/06/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo số 84/2022/BC-TOS ngày 6/6/2022 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

Báo cáo kết quả phát hành