BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày đăng: 20/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021 như đính kèm.

Trân trọng,

Tin tức liên quan

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG QUÝ 4 NĂM 2023.

26/01/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG QUÝ 4 NĂM 2023.

26/01/2024

CÔNG VĂN SỐ 27/2024/TOS-GT VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC HN THAY ĐỔI TĂNG TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ.

26/01/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

26/10/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

26/10/2023