BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày đăng: 20/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021 như đính kèm.

Trân trọng,

Tin tức liên quan

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

26/10/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

26/10/2022

CÔNG VĂN SỐ 194/2022/TOS-GT NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021.

26/10/2022

CÔNG VĂN SỐ 195/2022/TOS-GT NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2022 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021

26/10/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NĂM TÀI CHÍNG KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

25/08/2022