BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày đăng: 20/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021 như đính kèm.

Trân trọng,

Tin tức liên quan

CÔNG VĂN SỐ 104/2024/TOS-GT NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024 VỀ VIỆC LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ 2023.

24/04/2024

CÔNG VĂN SỐ 105/2024/TOS-GT NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024 VỀ VIỆC LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2024 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ 2023.

24/04/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

24/04/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

24/04/2024

Công văn số 74/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCKT hợp nhất năm 2023 chênh lệch so với kỳ trước từ 10% trở lên

27/03/2024