BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày đăng: 20/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021 như đính kèm.

Trân trọng,

Tin tức liên quan

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

29/08/2023

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

29/08/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

29/08/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

29/08/2023

GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

25/07/2023