BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 1 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021

Ngày đăng: 20/07/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,