BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 31/01/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,