BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Ngày đăng: 08/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất 2020 so với năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng,