BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Ngày đăng tải : 20/1/2021

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Quý 4/2020  như đính kèm.

Trân trọng,