CÔNG VĂN SỐ 150/2022/TOS-GT V/V: GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CÓ SỰ CHÊNH LỆCH TRƯỚC VÀ SAU SOÁT XÉT

Ngày đăng: 25/08/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 150/2022/TOS-GT v/v giải trình về LNST trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,