CÔNG VĂN SỐ 46A/2022/TOS/GT V/V: GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021 CÓ SỰ CHÊNH LỆCH TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN TỪ 5% TRỞ LÊN

Ngày đăng: 31/03/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số: 46A/2022/TOS-GT V/v: Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2021 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên”.  Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,