CÔNG VĂN SỐ 59/2023/TOS-GT NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2023 VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ, LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN THAY ĐỔI TRÊN 5% SO VỚI CÙNG KỲ.

Ngày đăng: 31/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 59/2023/TOS-GT ngày 30 tháng 03 năm 2023 về lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán thay đổi trên 5% so với cùng kỳ.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,