Công văn số 74/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCKT hợp nhất năm 2023 chênh lệch so với kỳ trước từ 10% trở lên

Ngày đăng: 21/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 74/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCKT hợp nhất năm 2023 chênh lệch so với kỳ trước từ 10% trở lên” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.
Trân trọng,