NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 06/2023/NQ-HĐQT NGÀY 04/05/2023 THÔNG QUA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG XUÂN CẦU

Ngày đăng: 04/05/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 04/05/2023 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,