NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 07/2023/NQ-HĐQT NGÀY 14/6/2023 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022

Ngày đăng: 14/06/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,