Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 28/6/2024 về việc khôi phục tình trạng hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng

Ngày đăng: 28/06/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 28/6/2024 về việc khôi phục tình trạng hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,