NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG SỐ 15/2021/NQ-HĐQT NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2021 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Ngày đăng: 18/11/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân cảng số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc sửa điều lệ, đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

TOS.NQ HDQT tang von von dieu le 171121