NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 08/2023/NQ-HĐQT NGÀY 29/6/2023 VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày đăng: 30/06/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 29/6/2023 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

TCO.NQ-HĐQT 08-2023 bổ nhiệm PTGĐ