NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 10/2024/NQ-HĐQT NGÀY10/5/2024 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày đăng: 10/05/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 10/2024/NQ-HĐQT NGÀY10/5/2024 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,