NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-BKS NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2022 THÔNG QUA VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày đăng: 05/05/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 01/2022/NQ-BKS ngày 04 tháng 05 năm 2022 thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,