NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 12/04/2024 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày đăng: 12/04/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,