NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2021/NQ-HĐQT NGÀY 11/05/2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Ngày đăng tải: 11/05/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của của Hội Đồng Quản Trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như đính kèm.

Trân trọng,