NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2021/NQ-HĐQT NGÀY 01/07/2021 VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN, THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Ngày đăng tải: 01/07/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 như đính kèm.