NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2022/NQ-HĐQT NGÀY 09/3/2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 09/03/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,