NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2022/NQ-HĐQT NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2022 THÔNG QUA VIỆC BẦU CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2022-2027)

Ngày đăng: 05/05/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2022 thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027)” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,