NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐQT NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2021 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 NGÀY 27/04/2021

Ngày đăng: 03/12/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân cảng số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,