QUYẾT ĐỊNH SỐ 698/QĐ-SGDHN VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021.

Ngày đăng: 10/12/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Quyết định số 698/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng ngày 09 tháng 12 năm 2021.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

QĐ chấp thuận bổ sung TOS