THÔNG BÁO SỐ 14/2022/TB-TOS NGÀY 29/4/2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Ngày đăng: 29/04/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 14/2022/TB-TOS ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng về việc thay đổi nhân sự” Ngày đăng: 29/4/2022″ . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,