THÔNG BÁO SỐ 09/2022/TB-TOS NGÀY 29/04/2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦM DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Ngày đăng: 29/04/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 09/2022/TB-TOS ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,