THÔNG BÁO SỐ 3673/TB-SGDHN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2021 VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG (MCK: TOS)

Ngày đăng: 16/12/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 3673/TB-SGDHN ngày 15 tháng 12 năm 2021 về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (MCK: TOS)” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

Thông báo số 3673 (Sở HNX)