THÔNG BÁO SỐ 84A/2022/CBTT-TOS NGÀY 06/06/2022 VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Ngày đăng: 06/06/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 84A/2022/CBTT-TOS ngày 06/6/2022 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành”. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,