THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

Tt tomtat dai chung 25.08