HCNS
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TỔNG HỢP
HCNS, Văn phòng
Nhân viên Văn Thư – Lễ Tân – HCTH
Thành phố Hồ Chí Minh