HCNS, Văn phòng
Nhân viên Văn Thư – Lễ Tân – HCTH
Thành phố Hồ Chí Minh