Kĩ Thuật Vật Tư, Văn phòng
Chuyên viên
Thành phố Hồ Chí Minh