Quản lý hoạt động tàu, Văn phòng
Chuyên viên Quản lý thuyền viên
Thành phố Hồ Chí Minh