HCNS, Văn phòng
Nhân viên Văn Thư – Lễ Tân – HCTH
Thành phố Hồ Chí Minh
Kĩ Thuật Vật Tư, Văn phòng
Chuyên viên
Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý hoạt động tàu, Văn phòng
Chuyên viên Quản lý thuyền viên
Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh, Kỹ sư, Thuyền viên, Văn phòng
Experienced
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Vũng Tàu