Nguyen Manh Cuong

Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2019
Sinh năm 1962

Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng

Ông Nguyễn Mạnh Cường, được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về các công việc về phòng Kỹ thuật – Vật tư, phòng An toàn – chất lượng thuyền viên.

Tin tức liên quan