Nguyen Quoc Dzung

Gia nhập TCO năm 2017

Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2017

Sinh năm 1967

Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng

Ông Nguyễn Quốc Dũng phụ trách các mảng đầu tư, bất động sản, quản lý công trình, pháp chế và hành chính nhân sự cho Công ty cũng như cho hệ thống các doanh nghiệp thành viên.

Tin tức liên quan