Phòng Kỹ Thuật & Hậu Cần

Văn Phòng Đại Diện Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay & Hàng hải Tân Cảng

Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc