Tàu Platform Supply (PSV)

  • 4Số lượng tàu
  • 5400 - 6000BHP