Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020

Ngày đăng: 30/1/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng kính gửi đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020, như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,