Công bố Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị

Ngày đăng tải: 2/3/2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thông tin chi tiết nghị quyết như đính kèm.

Trân trọng,