ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Ngày đăng tải: 11/12/2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 vào 14:00, ngày 27/2/2021. Thông tin chi tiết buổi họp như đính kèm.

Trân trọng,