ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG THÔNG QUA NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2021

Ngày đăng: 18/11/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân cảng thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2021” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

ĐIỀU LỆ TOS 171121