ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG THÔNG QUA NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2022

Ngày đăng: 20/06/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2022.”. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

Dieu le cong ty TCO 200622