NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 1/2021

Ngày đăng tải: 1/3/2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG theo Biên bản họp họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BHH-ĐHDCĐ ngày 27/2/2021. Thông tin chi tiết nghị quyết như đính kèm.

Trân trọng,