NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 05/05/2023 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 05/05/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,