NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2023/NQ-HĐQT NGÀY 13/3/2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 13/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “”Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,