NGHỊ QUYẾT SOOS/2021/NQ-HĐQT NGÀY 01/03/2021 VV THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng tải: 16/3/2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số SOOS/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021. Thông tin chi tiết nghị quyết như đính kèm.

Trân trọng,