Thông báo số 03/2024/TB-TOS ngày 21/3/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 21/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 03/2024/TB-TOS ngày 21/3/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu cuộc họp”. Chi tiết tài liệu cuộc họp:
1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
6. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
7. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
8. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
10. Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
11. Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án xử lý khoản công nợ khó đòi.
12. Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
14. Hướng dẫn tham dự trực tuyến.
Trân trọng,