Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 21/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.
Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

BCKT R 2023