Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng tải: 27/04/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như đính kèm:

Trân trọng,